Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu pizzaexpress.pl

1.   DEFINICJE

Usługodawca — Pizza Express Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Sianowskiej 74, 60-431 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Poznania pod numerem 0000565932.

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 lat, lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zamawiania produktów, co, do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności – osoba pełnoletnia, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługi — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

Serwis — serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.pizaexpress.pl, w ramach, którego Usługodawca świadczy Usługi.

Adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Aktualności — każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku.

Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie.

System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Usługodawcę system płatności PayU (agenta rozliczeniowego).

Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności w ramach bankowości internetowej.

Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Regulamin — niniejszy Regulamin.

2.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa: prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną; zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną; zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną. 
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia świadczenia Usług.

3. REJESTRACJA

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje w chwili wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, zaakceptowania Regulaminu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pizza Express Sp.z o.o. w celach handlowo-marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i przystąpienia do korzystania z Usług, lub w przypadku Użytkowników, którzy nie dokonują rejestracji, po zaakceptowaniu regulaminu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pizza Express Sp.z o.o. w celach handlowo-marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i przystąpieniu do korzystania z Usług.
 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że: zawarte w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich; zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Usług bez dokonywania rejestracji, oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, oraz że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika.
 2. Użytkownik podając nazwę konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
 3. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, lub jeżeli jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich, lub uzasadnione interesy Usługodawcy. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

5.   WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

Zamówienia

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie zamówienia posiłków, napojów oraz innych usług, udostępnianych przez Usługodawcę, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Stronami umów o dostawę posiłków, napojów lub innych usług są Użytkownik oraz Usługodawca.
 3. W przypadku wybrania opcji płatności elektronicznych zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W takiej sytuacji Użytkownik zachowuje możliwość dokończenia zamówienia poprzez wybór innej formy płatności. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji zamówienia przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą telefoniczną pod numerem kontaktowym pizzerii, w której zamówienie zostało złożone.
 4. W sytuacji pozytywnego przekazania zamówienia Użytkownik otrzymuje informację drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy z danymi dotyczącymi zamówienia.
 5. Usługodawca nie odpowiada za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia.
 6. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną pod numerem kontaktowym pizzerii, w której zostało złożone pod warunkiem, że nie zostało przekazane do realizacji. Użytkownik ma obowiązek poinformować daną pizzerię o rezygnacji z zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
 7. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.
 8. W razie złożenia przez Użytkownika zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Usługodawca ma prawo do usunięcia opinii wystawionej przez takiego Użytkownika oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.

Płatności

 1. Użytkownik może dokonać zapłaty gotówką przy dostawie realizowanej przez Usługodawcę w razie wyboru zamówienia: Przy odbiorze, lub drogą elektroniczną.
 2. W razie wyboru płatności on-line:
  1. płatności za pośrednictwem Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania;
  2. usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;
  3. po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, transakcja dokonywana jest zgodnie z Regulaminem transakcji płatniczej PayU .
  4. w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji transakcji przez Partnera Operatora Systemu Płatności.
  6. Dane osobowe Klientów , dokonujących płatności  za nabywane towary/produkty/usługi  są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych  (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

 3. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
 4. Płatność gotówką realizowana jest do rąk dostawcy zamówionych produktów.
 5. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność, lub legalności samej płatności. Z powyższych względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności PayU, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności, lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności PayU zastrzega sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.
 7. Usługodawca i Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

Dostawa

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Użytkownika za zrealizowanie zamówienia. Usługodawca jest podmiotem uprawnionym do odbioru płatności elektronicznych. Uzyskanie przez Usługodawcę możliwości dysponowania wpłatą Użytkownika zwalnia Użytkownika z zobowiązania wobec Partnera do wysokości dokonanej wpłaty.

Wymagania techniczne świadczenia Usług

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja; posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

6.   PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach podanych w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: a)przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu; b) przesyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług; c) zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat; d) zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu, lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
 5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. brak możliwości sfinalizowania zamówienia z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Użytkownika. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za: a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa; b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników; c) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich); d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług; e) podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług; f)nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu.

8.   POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Użytkowników dokonujących rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w Serwisie konta Użytkownika.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 4. Każdorazowo Usługodawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usług. Usługodawca może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
 5. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Po zakończeniu świadczenia usługi dane te podlegają anonimizacji i są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy świadczenia Usług.
 6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a)oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 9.1; b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik; c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 
 8. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom trzecim – Partnerom, do których Użytkownik kieruje swoje zamówienie – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia Użytkownika.
 9. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 10. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Serwisu oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników. 
 11. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych.
 12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i w niezbędnym do tego zakresie, Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 13. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Usługodawcę niezwłocznie.

9.   ZGODA UŻYTKOWNIKA

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez spółkę Pizza Express Sp.z o.o. , z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sianowskiej 74, danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz tych danych ewentualnie zaktualizowanych w edycji mojego Konta Usługobiorcy - w celach marketingowych (w szczególności w celu promowania usług i produktów w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę).
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez spółkę Pizza Express Sp.z o.o. , z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sianowskiej 74 na adres e-mail podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Serwisu lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Usługodawcy.

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona Usługodawcy reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać: przedmiot reklamacji; okoliczności uzasadniające reklamację; dane do kontaktu: adres e-mail i numer telefonu. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: opinie@pizza-express.pl wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”.
 5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 48 godzin od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

11.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2012 r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po umieszczeniu zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane RODO). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim lub organizacjom międzynarodowym i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Administratorem danych jest Pizza Express Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Sianowskiej 74 w Poznaniu (kod pocztowy: 60-453), tel.: 618871544, adres e-mail: opinie@pizza-express.pl.